Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 12.0.30501

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable 12.0.30501

Microsoft – Freeware – Windows
ra khỏi 141 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Các Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package cài đặt thời gian chạy các thành phần của Visual C++ thư viện cần thiết để chạy các ứng dụng phát triển với Visual C++ 2010 SP1 trên một máy tính không có Visual C++ 2010 SP1 được cài đặt. Gói này cài đặt thời gian chạy các thành phần của thư viện C Runtime (CRT), tiêu chuẩn C++, ATL, MFC, OpenMP và MSDIA. Cho các thư viện hỗ trợ mô hình triển khai-by-side (CRT, SCL, ATL, MFC, OpenMP), chúng được cài đặt vào bộ nhớ cache bản địa hội, cũng gọi là thư mục WinSxS, trên phiên bản của hệ điều hành Windows có hỗ trợ hội đồng side-by-side.

Một vấn đề an ninh đã được xác định dẫn đến một lỗ hổng trong ứng dụng MFC được xây dựng với Visual Studio 2010 và tàu các Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package. Bạn có thể bảo vệ máy tính của bạn bằng cách cài đặt bản cập nhật này từ Microsoft.

Tổng quan

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 193.428 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable là 12.0.30501, phát hành vào ngày 19/11/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/04/2010.

Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable!

Cài đặt

người sử dụng 193.428 UpdateStar có Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản